มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน (เอกสาร)

มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน

การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการดำเนินงาน           เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550          และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่   สภาเด็กและเยาวชนตำบล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนเขต     สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางกลไกประสานความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน บนพื้นฐานความเชื่อว่า  เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ควรค่าแก่การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหุ้นส่วนของสังคม ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมคิด เสนอแนวทาง วางแผนและร่วมดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา และ      จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชน และสังคม

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์           ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน จัดทำมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยข้อกำหนดจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดองค์กรและการบริหาร 2) ด้านการดำเนินงาน 3) ด้านคุณภาพในการดำเนินงาน และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม เพื่อจะส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรที่มีระบบโครงสร้าง การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ               ในการปฏิบัติงานพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

                   เกณฑ์การประเมิน   สภาเด็กและเยาวชนที่ดำเนินการได้มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนจะต้องดำเนินการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละ  70

รายละเอียด มาตรฐานสภาาเด็กและเยาวชน