คณะบริหาร

.........................

ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายสถาพร ดอนตะโก

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวอรญา พะชะ

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวพรชิตา แร่กาสิน

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

เด็กหญิงสุพิชญา เย็นวัฒนา

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

เด็กหญิงรินดา ทรัพย์ประมูล

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นาวสาวปิยะฉัตร แก้วประสิทธิ์

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายอภิสิทธิ์ วิลุลภักดิ์

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวพรนริทร์ ธรรมอารีย์

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวพรทิมา วิเวก

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายไตรรัตน์ เขื่อนแปด

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวพนิดา บุญประทุม

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

เด็กหญิงวิภาดา ยมโคตร

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวณัฐริกา บุญส่ง

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายยอดกตัญญู ชาภักดี

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายอนุพันทธ์ เนื่องคำอินทร์

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวณัฐชา มาทวี

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายธรพนธ์ ใจเที่ยง

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายอานนท์ เพียนอก

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นายเกียรติศักดิ์ ศรีสำราญ

เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง

นางสาวกุสุมาวรรณ จันทร์เพท

ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง