โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด วันที่ 22 กันยายน 2561

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด วันที่ 22 กันยายน 2561
จัดที่โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวนผู้ร่วมโครงการ 35 คน