โครงการอาสาพัฒนาบ้านเกิด วันที่ 29 กันยายน 2561

โครงการอาสาพัฒนาบ้านเกิด
วันที่ 29 กันยายน 2561 ณ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน