โครงการอบรมการใช้งานเว็บไซต์และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ดูแลระบบ

โครงการอบรมการใช้งานเว็บไซต์และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ดูแลระบบ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสัง