เตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

เตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ สถานที่ ทต.โนนสัง
ขอบคุณนายกเทศมนตรี ทต.โนนสัง อนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดเตรียมนิทรรศการและซ้อมการแสดง