หน้าแรก

"...เด็กๆต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๒๖

"เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"
previous arrow
next arrow
Slider

"...เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบ และสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่ เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๒๖

รูปภาพกิจกรรม

"เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"

"สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง ทำอะไรบ้าง?"

ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน

ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬาอาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน

ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน

ได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมิน

เรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชน

เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

ออกข้อบังคับ

เกี่ยวกับการประชุมและการดำ เนินงานตามอำ นาจหน้าที่ โดยให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

   

เด็กคิด ผู้ใหญ่หนุน